ΑΣΤΡΟΝ

Λύσεις καί συστήματα γιά τήν διαχρονική κερδοφορία τής επιχειρήσεώς σας


Από τής ιδρύσεώς της, το 1982, η ΑΣΤΡΟΝ δραστηριοποιείται εις τήν ανάπτυξιν εμπορικών καί βιομηχανικών, κυρίως, εφαρμογών, όπως:

 • Πληροφοριακά συστήματα διαχειρίσεως επιχειρηματικών πόρων (ERP)
 • Ολοκληρωμένο σύστημα διαχειρίσεως συντηρήσεων – βλαβών – ανταλλακτικών («Αιγίς»)
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Σ.Α.Ε.- (αυτοματισμούς)
 • Εποπτικά συστήματα παρακολουθήσεως καί ελέγχου παραγωγής-διαδικασιών (SCADA).
 • Συστήματα συλλογής δεδομένων (Data Logging) καί οργανώσεως παραγωγής
 • Ολοκληρωμένα συστήματα προγραμματισμού καί διαχειρίσεως παραγωγής (MRP I, MRP II, J.I.T.)
 • Συστήματα διαχειρίσεως «Ιχνηλασιμότητος».
 • Εφαρμογές Διαδικτύου (Internet).
 • Διαδικτυακά συστήματα διαχειρίσεως γνώσεως («ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», «ΔΑΙΔΑΛΟΣ»)
 • Συστήματα ελέγχου προσβάσεως καί διαχερίσεως παρουσιών προσωπικού, καθώς καί συστήματα εποπτείας χώρου μέ ψηφιακές κάμερες.
 • Ειδικές εφαρμογές καί κατασκευές (κατά παραγγελίαν)
 • Διαδικτυακούς καταλόγους προβολής επιχειρήσεων πάσης φύσεως

Δραστηριοποιείται επίσης εις τήν:

 • Εμπορία λογισμικού καί εξοπλισμού άλλων κατασκευαστών γιά αυτοματισμό γραφείου καί εφαρμογές συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.
 • Διαδικτυακές εφαρμογές (Ιστοσελίδες, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ), καταχώρησι καί διαχείρισι ονομάτων στό Διαδίκτυο (www.name.gr, www.name.com),
 • Ειδικές εφαρμογές ασφαλείας δικτύων, δεδομένων καί εφαρμογών (μέ χρήσι ειδικών κρυπτογραφικών συσκευών καί αλγορίθμων)
 • Εγκατάστασι δικτύων κοινών (Ethernet) καί βιομηχανικών (Modbus, PROFIBUS, RS-485)

Αναλαμβάνει επίσης τήν σύνταξιν καί υποβολή προτάσεων διά τήν υπαγωγή τών ανωτέρω εφαρμογών σέ αναπτυξιακά προγράμματα, μέ στόχο τήν χρηματοδότησίν των