Αιγίς

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολουθήσεως ανταλλακτικών, συντηρήσεων καί προλήψεως βλαβών μηχανημάτων – εγκαταστάσεων, ανταλλακτικών καί υποστηρίξεως μέρους διαδικασιών ISO9000

Τό Αιγίς συνιστά ένα ισχυρό διοικητικό εργαλείο γιά:aspis

 • τήν διαχείρισιν όλων τών πληροφοριών, οι οποίες αφορούν εις τήν τεχνική διεύθυνσιν,
 • τήν λήψιν αποτελεσματικών αποφάσεων καί ανάληψι συγχρόνων δράσεων,
 • τήν ελαχιστοποίησιν τού κόστους λειτουργίας καί χρήσεως τών παγίων.
Συντήρησις εξοπλισμού (παγίων γενικώς)

Όπως ήδη γνωρίζετε, η τακτική, προγραμματισμένη καί επιμελής συντήρησις τών μηχανημάτων τής παραγωγής :

 •  εγγυάται τήν μακροζωία τών μηχανημάτων
 •  περιορίζει τά αποθέματα τών ανταλλακτικών
 •  διατηρεί τήν αξιοπιστία τών μηχανημάτων καί τών οργάνων
 •  μειώνει τόν κίνδυνο ατυχημάτων
 •  ελαχιστοποιεί τίς σπατάλες τών πρώτων καί βοηθητικών υλών
 •  διατηρεί τήν σωστή ποιότητα τών προϊόντων
 •  βελτιώνει τήν ποιότητα τών παρεχομένων υπηρεσιών
 •  ελαττώνει τήν κατανάλωσιν ενέργειας
 •  εξασφαλίζει τήν ομαλή εξέλιξι τής παραγωγής
 •  μειώνει τό κόστος λειτουργίας τής βιομηχανίας
 • Τό “Αιγίς” είναι ένα ουσιαστικό καί απαραίτητο εργαλείο γιά τόν έλεγχο καί τήν παρακολούθησιν τής καταστάσεως τών μηχανημάτων καί τού εξοπλισμού (παγίων). Η εφαρμογή ανεπτύχθη σέ περιβάλλον MS Windows, MS-SQL server, μέ τήν χρήσιν νέων εργαλείων καί τεχνικών προγραμματισμού καί μπορεί νά λειτουργήση καί σέ περιβάλλον δικτύου (MSWindows XP, 2000, 2003, Vista, 7, 8).
 • Το “Αιγίς” είναι ένα πρόγραμμα μοναδικό στό είδος του, πού συναγωνίζεται επαξίως καί σέ ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά, αντίστοιχα “μεγάλα” ξένα προγράμματα. Είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα τό οποίο ανήκει στήν νέα γενεά τών μηχανογραφικών εφαρμογών.
 • Το “Αιγίς” είναι ένα πρόγραμμα εξ ολοκλήρου Ελληνικό. Κατάλογοι εργασιών (menu), ονόματα πεδίων, μηνύματα λαθών, εκτυπώσεις, αναφορές, οδηγίες, είναι όλα στά Ελληνικά. Η ανάπτυξις τού “Αιγίς” ξεκίνησε τό 1995 (καί συνεχίζει νά αναπτύσεται-εξελίσεται) από τήν ASTRON, από Έλληνες προγραμματιστές καί μηχανικούς, σέ συνεργασία μέ μηχανικούς συντηρήσεων, ελέγχου παραγωγής, κοστολόγους. Η ανάπτυξίς του ακολουθεί τίς απαιτήσεις τών μελλοντικών του χρηστών (μηχανικοί συντηρήσεων, παραγωγής, συστημάτων ποιότητος – ISO9000, ISO 14000, HACCP) καί συμβαδίζει μέ τίς υποδείξεις τους, ενσωματώνοντας τήν εμπειρία καί τήν γνώσιν των.
 • Απευθύνεται σέ τεχνικούς διευθυντές, σέ μηχανικούς υπευθύνους γιά τήν παραγωγή καί τήν συντήρησι τών μηχανών καί σέ υπευθύνους πιστοποιήσεως ποιότητος μίας βιομηχανίας ή ενός οργανισμού.
 • Δέν απαιτεί καμμία προηγούμενη ειδική γνώσιν ή εμπειρία σέ Η/Υ.
 • Τό “Αιγίς” καλύπτει κάθε ανάγκη ενός απαιτητικού μηχανικού σέ μία σύγχρονη επιχείρησι ή οργανισμό, πού δραστηριοποιείται εις τό σημερινό εξαιρετικώς ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον.
 • Τό “Αιγίς” διαθέτει ολοκληρωμένη αποθήκη ανταλλακτικών, πλήρως ενσωματωμένη εις τήν φιλοσοφία καί εις τίς απαιτήσεις τού τμήματος συντηρήσεων, επιτυγχάνοντας έτσι τήν ελαχιστοποίησιν τού αποθέματος τών ανταλλακτικών.
 • Διαθέτει επίσης παραγγελίες πρός προμηθευτές καί προσφορές προμηθευτών, συνδεδεμένες μεταξύ των, γιά τήν αξιολόγησιν τών προσφορών καί έλεγχο τών αγορών μέ σύγκρισι τών τιμολογίων αγοράς πρός τίς αντίστοιχες προσφορές (ή παραγγελίες).

Βασικώτερος στόχος τού “Αιγίς” είναι νά βοηθήση τούς μηχανικούς συντηρήσεων νά περιορίσουν τήν εμφάνισιν τών βλαβών εις τό ελάχιστον δυνατόν, δεδομένου ότι μία βλάβη έχει πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις εις τήν λειτουργίαν μίας επιχειρήσεως, απ’ ότι η αντίστοιχός της συντήρησις, εξασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως τήν ομαλώτερη καί αποδοτικώτερη λειτουργία τής επιχειρήσεως ή τού οργανισμού (βελτιστοποίησιν τής λειτουργίας τού εξοπλισμού).

Τό Αιγίς – Μηχανήματα Παραγωγής – Συντηρήσεις, μπορεί νά συνδεθή μέ άλλες εφαρμογές, κατόπιν παραγγελίας καί σχετικών προγραμματιστικών εργασιών, καί νά αποτελέση ένα αυτοτελές τμήμα μίας μεγαλύτερης εφαρμογής, ενός Ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου βιομηχανικής παραγωγής (MRP II, ERP).

Απαιτήσεις εξοπλισμού: MS sql server (2005, 2008), καί “τερματικά” (θέσεις εργασίας στό δίκτυο) Η/Υ μέ Win XP, Win 7, Win 8. Όσον ταχύτεροι καί ισχυρότεροι είναι οι Η/Υ, όπου θά εγκατασταθή, τόσον ταχύτερα θά εκτελείται η εφαρμογή.

Περί τού ονόματος τού προγράμματος

Επιστροφή