Περαιτέρω σχόλια περί γλώσσης καί παιδείας

Είπαν γιά τήν Ελληνική γλώσσα

 • “Φιλεπιστήμων μέν φύσει ο άνθρωπος καί αείποτε καί πανταχού, ομολογείται ώς πηγή τών μαθημάτων τά τών παλαιών Ελλήνων ευρήματα. Διδάσκαλος μέν εγένετο ο Αριστοτέλης τού συλλογίζεσθαι καί τοίς Ρωμαϊκοίς καί τοίς Άραψιν. Ελληνίζει δέ καί νύν η επιστήμη καί άχρι τών τής ανατολής μεθορίων. Αδύνατον γάρ πεπαιδευμένω τινί βαρβάρω τό τεχνιτεύειν, άνευ τριακοσίων τών τής Ελλάδος λέξεων.” (Jean Paul Benzekri “Les cahiers de l’ analyse des donnees” Εκδόσεις Dunod, Παρίσι 1990).
 • “Η κλασική γλώσσα τής Ελλάδος αποτελεί μία από τίς σημαντικότερες πηγές τής καθημερινής ομιλίας μας….Καθώς ο άνθρωπος επεκτείνει τά όρια τής επιστήμης καί τής τεχνολογίας, η Ελληνική γλώσσα εξακολουθεί νά αποτελή μία γόνιμο πηγή λέξεων, όπως συνέβη γιά χιλιάδες χρόνια καί διαπιστώνεται από τίς παρακάτω λέξεις: astronaut, automation, bathysphere, mesocaph, programming”. (Λεξικό Webster, τό αρχαιότερο – 1828 – καί μεγαλύτερο αμερικανικό λεξικό).
 • “Εάν θέλης νά εξαφανίσης έναν λαό, εξαφάνισε τήν γλώσσα του”! (Λένιν)

 • “Η γλώσσα ενσαρκώνει μέ τόν τρόπον της τό πνεύμα τού Έθνους.” (Στέλιος Ράμφος).

 • “Είναι απίστευτος η επίδρασις πού ήσκησαν σέ όλες τίς εποχές καί σέ πολλές χώρες όχι μόνον τά ‘Ελληνικά έργα καί η ‘Ελληνική σκέψις, αλλά καί οι Έλληνικές λέξεις.” (Jacqueline De Romilly, Γαλλίδα ακαδημαϊκός).

 • “Μαθαίνω Αρχαία Έλληνικά, διά νά μάθω νά σκέπτωμαι καί νά ομιλώ” (Γάλλος 13χρονος μαθητής).

 • Ο συντομώτερος δρόμος γιά νά καταλάβη κανείς τόν κόσμο, είναι νά μάθη ‘Ελληνικά”. (Ντεσμοντ Μπανταμ-Τόρνχιλ, ιδρυτής τών “Sunday Times”

 • “Εις έναν μικρό (;) λαό τής γής … εδόθη νά δημιουργήση τήν αρχήν τής προόδου τού κόσμου. ‘Ο λαός αυτός ήταν ο ‘Ελληνικός. Πλήν τών ‘τυφλών’ δυνάμεων τής Φυσικής Δημιουργίας, τίποτε δεν κινείται εντός τού Σύμπαντος, τό οποίον νά μήν είναι ‘Ελληνικόν εις τήν ρίζαν του.” (H.S.Maine) καί κατά τούτο “είμεθα όλοι ‘Ελληνες”! (Shelley).

 • Περιορισμός τής γλώσσης σημαίνει στραγγαλισμός τής σκέψεως. Κι αργότερα, πολύ αργότερα ίσως, τό αποτέλεσμα. Τό άτομο όχι πιά ΑΤΟΜΟ, αλλά ΠΙΟΝΙ”!!! (Τζ. Όργουελ).

 • “Ποτέ έθνος δέν διαστρέφει τήν γλώσσαν του χωρίς νά διαστρέψη, εν ταυτώ, καί τήν παιδείαν του. ‘Η ασυνταξία τής γλώσσης συνοδεύει πάντοτε τήν ασυνταξίαν τών εννοιών, διότι όστις συνηθίζει νά καταφρονή τούς κανόνας τής Γραμματικής, γρήγορα θέλει καταφρονήση καί τούς κανόνας τής Λογικής”. (Αδαμάντιος Κοραής, Προλεγόμενα, σ. 126).

 • “Γιά τήν Μητέρα Γλώσσα μας τά λάβαρα κρατείστε”. (Κωστής Παλαμάς).

 • “Ο ανθρώπινος οργανισμός διά τής μεθοδικής καί ενδελεχούς ασκήσεως εις πολλάς τών λειτουργιών είναι δυνατόν νά φθάση εις πολλήν καί μεγάλην ικανότητα, ενώ ο αδρανής καί άγευστος αγώνων εις ουδέν άξιον είναι δυνατόν νά προβή καί επιδώση.” (Σπυρίδων Αν. Μαγγίνας, πρύτανις πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής ιατρικής σχολής, 1909)
 • “… Πράγματι, παρατηρείται μία πολιτιστική εισβολή τής αγγλικής γλώσσας παντού εις όλον τόν κόσμο, μέ τή διαφορά όμως ότι εμείς έχουμε έναν τεράστιο γλωσσικόν πλούτο. Μέ αποτέλεσμα, ένας πού έχει εκπαιδευτεί εις τήν ‘Ελληνική γλώσσα καί μάθει μετά, ως δεύτερη γλώσσα τήν Αγγλική, νά νοιώθη μία κατά κάποιον τρόπο αποστροφή, διότι βλέπει νά ξαναμαθαίνη από δεύτερο χέρι τίς ‘Ελληνικές λέξεις εις τίς διάφορες επιστήμες, αλλά μέ τήν αγγλική τους μορφή τώρα πιά…” (Γ. Ντελόπουλος, γλωσσολόγος).

 • “Μέ τήν ‘Ελληνικήν γλώσσα, έμαθε η Ευρώπη νά σκέπτεται… Εμείς (οι Γερμανοί) ευχαριστούμε, γιατί χρωστάμε πολλά εις τήν Ελληνική γλώσσα : μάς έμαθε τίς αρχές τής λογικής, τόν φιλοσοφικό στοχασμό”. (Pleine, Γερμανός καθηγητής τής Φιλοσοφίας).

 • “Εάν στήν βιβλιοθήκη τού σπιτιιού σας δέν έχετε τά έργα τών αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τότε μένετε σ’ ένα σπίτι δίχως φώς”  (Γεώργιος Μπέρναρ Σώ, Ιρλανδός θεατρικός συγγραφεύς).

 • “Υπερασπισθείτε τήν Ελλάδα, διότι εις αυτήν οφείλομεν τά φώτα μας , τάς επιστήμας ,τάς τέχνας καί όλας τάς αρετάς μας.” (ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ ( 1694- 1778 ) Γάλλος διανοητής)

 • ” Οι ‘Ελληνες είναι συγγενείς μου, είναι δάσκαλοι μου.Τούς θαυμάζω ως άφθαστες διάνοιες τής φράσεως καί τής γραμμής,καθώς καί γιά τόν ιδεώδη βίο τους.”
  ” Ηγόρασα μίαν τεραστίαν κεφαλήν τού Διός.Τήν έβαλα απέναντι στό κρεββάτι μου καί άφησα τό φώς νά πίπτη επάνω της κατά τρόπον κατάλληλον, ώστε νά τήν βλέπω κάθε πρωίαν φωτιζομένην καί νά τής απευθύνω τήν προσευχήν μου.” (ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΙΤΕ ( 1749- 1832) Γερμανός ποιητής)
 • ” Πιστεύω πώς τό δικό μου έργο είναι πιό κοντά στό έργο τού Ομήρου. Μέ αυτήν τήν έννοια λοιπόν, λέω πώς είμαι περισσότερο Έλληνας. Είμαι η συνέχεια τού είδους πού ξεκίνησε ο ‘Ομηρος. Μία εποχή οι Τούρκοι διανοούμενοι μέ έλεγαν ”Ομέρογλου” δηλαδή γιό τού Ομήρου.” (ΓΙΑΣΑΡ ΚΕΜΑΛ Σύγχρονος Τούρκος συγγραφέας κουρδικής καταγωγής)

 • “Γινόμαστε από ημέρα σέ ημέρα περισσότερο Έλληνες, πρώτα στίς αντιλήψεις καί στίς κλίσεις μας, καί άς ελπίσουμε πώς μία ημέρα θά γίνουμε καί κατά φύσιν Έλληνες.” (ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΝΙΤΣΕ ( 1844-1900) Γερμανός φιλόσοφος καί ποιητής)

 • “Είναι ωραίο νά κατάγεται κανείς από τήν Έλλάδα, τήν χώρα πού έδωσεν εις τόν κόσμο τό φώς, καί νά κρατάη σέ αυτήν περήφανο καί ολόφωτο τό φλάμπουρο.” (ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ (1802-1885) Γάλλος ποιητής)

 • “Καταγόμαστε από τούς Έλληνες πολιτιστικώς. Οι νόμοι μας, οι επιστήμες μας καί οι τέχνες μας έχουν τήν ρίζα τους εις τήν Ελλάδα. Είναι τέκνα φωτεινά τής ενδόξου Ελλάδος.” (ΠΕΡΣΥ ΣΕΛΛΕΥ (1792-1822) Άγγλος λυρικός ποιητής)

 • “Πρέπει νά παραδεχθούμε ότι ολόκληρο τό Ισλάμ εκτός από τήν θρησκεία, ήταν Ελληνικό. Προδοσία πρός τό Ελληνικόν από τούς ισλαμικούς λαούς ισοδυναμεί μέ προδοσίαν πρός τήν ίδια τους τήν φύσιν.” (ΙΜΠΝ ΧΑΛΝΤΟΥΝ ( 1332-1406 ) Άραβας ιστορικός)

 • “Τό Ελληνικό έθνος είναι η άνοιξις καί η αιωνία νεότης, διότι από αυτό επήγασε καί ο ανθρωπισμός καί ο πόνος γιά τούς δυστυχούντες καί δυναστευομένους.” (ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΧΕΓΚΕΛ (1770-1831 ) Γερμανός φιλόσοφος)

 • “… Έλληνα, όπου κι άν γυρίσω τήν σκέψι μου, όπου κι άν στρέψω τήν ψυχή μου, εμπρός σέ βρίσκω….
  “Τέχνη λαχταρώ, ποίησι, θέατρο, αρχιτεκτονική, επιστήμη, μαθηματικά, φιλοσοφία, ιατρική… Δημοκρατία, ισονομία, ισοπολιτεία αναζητώ, εσύ εμπρός μου, πρωτοπόρος καί αξεπέραστος.” (Ιωάννης Σίλλερ, Διάσημος Γερμανός ποιητής καί δραματικός συγραφεύς)
 • “Η αρχαία Ελληνική γλώσσα πρέπει νά γίνη η δεύτερη μητρική γλώσσα όλων τών Ευρωπαίων γενικώς καί ειδικώτερον η πρώτη γλώσσα τών καλλιεργημένων ατόμων. Εάν η αρχαία Ελληνική παιδεία εξανθρώπισε τούς θεούς, η αρχαία Ελληνική γλώσσα ανύψωσε τόν άνθρωπο, ως εάν ήτο ιέραξ, μέχρι τούς ουρανούς, γι’ αυτό αναφωνώ: ‘Griegas de siempre’ – Ελλάς γιά πάντα”. (Φρειδερίκος Σαγκρέδο, Βάσκος καθηγητής γλωσσολογίας, πρύτανις τής Βασιλικής Βασκικής Ακαδημίας)

 •  “Φυσικά δέν είναι μόνον εις τήν Γλωσσολογία, όπου οι Έλληνες υπήρξαν πρωτοπόροι διά τήν Ευρώπη. Εις τό σύνολόν της, η πνευματική ζωή τής Ευρώπης (η φιλοσοφική, ηθική, πολιτική,  καί αισθητική σκέψις της) ανάγεται εις τό έργο τών Ελλήνων στοχαστών, ακόμη καί σήμερον, επιστρέφουμε αδιακόπως, εις τήν Ελληνική κληρονομιά διά νά βρούμε ερεθίσματα καί ενθάρρυνσι. Ο σημερινός άνθρωπος αισθάνεται αναντιρρήτως νά τόν συνδέη μέ τούς Έλληνες μία πνευματική συγγένεια, τήν οποίαν δέν νοιώθει μέ κανέναν προηγούμενο ή σύγχρονο πολιτισμό. Πιθανώς δέν θά μάθωμε ποτέ μέ βεβαιότητα ποιές περιβαλλοντικές, πολιτισμικές καί βιολογικές συνθήκες προεκάλεσαν αυτήν τήν λαμπρήν άνθησιν τού ανθρωπίνου πνεύματος εις τήν κλασικήν Ελλάδα. Αυτό όμως δέν μειώνει καθόλου τήν ευγνωμοσύνη μας διά τά όσα επιτελέσθησαν.” (R.H. Robins, καθηγητής γλωσσολογίας εις τό Πανεπιστήμιον τού Λονδίνου).

 •  “Οι αρχαίοι Έλληνες είναι οι αθάνατοι διδάσκαλοι τής ανθρωπότητος” (Φρειδερίκος Νίτσε, Γερμανός φιλόσοφος καί ποιητής).

 • “Ει οι Θεοί διαλέγωνται, τήν τών Ελλήνων γλώτταν χρώνται”. (Κικέρων, Ρωμαίος ρήτωρ).

 •  … Δέν έχουμε κατασκευάσει τήν χίμαιρα “ελληνικότητα” διά νά επικυρώσωμε τίς δικές μας πολιτισμικές υποθέσεις. Μάλλον, κατά τήν έρευνά μας νά ανακαλύψωμε γιατί είμαστε ό,τι είμαστε, συνεχώς “σκοντάφτουμε” – εις τό χώμα, εις τήν πέτρα, εις τά κείμενα, εις τά νομίσματα – πάνω εις αυτούς τούς παράξενους κάποιους, αυτόν τόν μοναδικό λαό, ο οποίος ονομάζεται “Έλληνες”. (Victor Davis Hanson, καθηγητής τών Ελληνικών εις τό California state University, John Heath επίκουρος καθηγητής τών κλασικών σπουδών  εις τό Santa Clara University).

 

Επιστροφή