ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ως εμπορικές εφαρμογές νοούνται οι εφαρμογές εκείνες οι οποίες καλύπτουν μηχανογραφικώς τίς δραστηριότητες επιχειρήσεων ή επαγγελματικών κλάδων, οι οποίοι επιδίδονται εις τήν εμπορίαν, τήν παροχήν υπηρεσιών, αλλά καί τήν παραγωγή προϊόντων, δίχως οι εφαρμογές αυτές νά υπεισέρχωνται σέ λεπτομέρειες τών παραγωγικών διεργασιών καί τού ελέγχου τής παραγωγής.

Σέ περίπτωσι πού υπάρχουν ιδιάζουσες ή ιδιαίτερες απαιτήσεις, η ΑΣΤΡΟΝ είναι εις θέσιν νά αναπτύξη κατά παραγγελίαν, τήν εφαρμογή πού θά τής ζητηθή, όπως αναφέρεται εις τήν ειδική  σελίδα τού παρόντος δικτυακού τόπου.