Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)

Εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου B2B, B2C, ενσωματωμένες στήν ιστοσελίδα τής επιχειρήσεως

Εφαρonline-shopping (1)μογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Η.Ε.) (αγγλιστὶ e-commerce), γιά τήν πώλησι αγαθών καί υπηρεσιών, μέ δυνατότητα αμέσου πληρωμής διαδικτυακών (ηλεκτρονικώς), μέσω αξιοπίστων καί ασφαλών διαδικασιών καί τεχνικών.

  • B2B (μπι-του-μπι). Ακρωνύμιον τού αγγλικού όρου «business to business» και αφορά στό ηλεκτρονικό εμπόριο που διενεργείται μεταξύ επιχειρήσεων (συγκεκριμμένων, όταν η είσοδος στό σύστημα – Ηλεκτρονκό κατάστημα – γίνεται μέ κωδικό γνωστό από τήν επιχείρησι – πελάτη, “κλειστός κύκλος πελατών”, ή οιωνδήποτε, ὀταν οιαδήποτε επιχείρησις μπορή νά παραγγείλη τά προβαλλόμενα είδη ή τίς προβαλλόμενες υπηρεσίες στό ηλεκτρονικό κατάστημα).
  • B2C (μπι-του-σί). Ακρωνύμιον τού αγγλικού όρου «business to consumer» καί αφορά στό ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο διενεργείται μεταξυ  που διενεργείται μεταξύ επιχειρήσεων (προμηθευτών, ή παροχής υπηρεσιών) και καταναλωτών αυτών.

Τό ποσοστό τών επιχειρησεων καί τών καταναλωτών, οι οποίοι χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο, αυξάνεται συνεχώς, μέ τήν πρόοδο καί τήν διάδοσι τής τεχνολογίας.