ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ως βιομηχανικές εφαρμογές ορίζονται οι εφαρμογές εκείνες οι οποίες καλύπτουν ιδιαίτερες ανάγκες βιομηχανικών επιχειρήσεων, σχετιζόμενες κυρίως μέ τίς διαδικασίες τής παραγωγής, αλλά καί τής συνδέσεως τών διαδικασιών τής παραγωγής μέ άλλες δραστηριότητες τής βιομηχανίας.
Ως τέτοιες ενδεικτικώς αναφέρονται: