Ειδικές εφαρμογές

Εφαρμογές κατά παραγελίαν, βάσει τών ειδικών αναγκών τής επιχειρήσεως

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η ΑΣΤΡΟΝ ανέπτυξε καί αναπτύσει εξιδεικευμένες εφαρμογές (κατά παραγγελίαν) καί συστήματα προσαρμοσμένα στίς ιδιαίτερες ανάγκες καί απαιτήσεις γιά οργάνωσι, παρακολούθησι καί διαχείρισι δραστηριοτήτων εμπορικών, βιομηχανικών καί άλλων επιχειρηματικών οργανισμών.
Ως τέτοιες εφαρμογές θεωρούνται τά συστήματα:

 • MRP I (Material Resource Planning I) – προγραμματισμός απαιτουμένων πρώτων υλών καί άλλων ειδών τής αποθήκης γιά τήν έγκαιρη υλοποίησι τών παραγγελιών τών πελατών.
 • MRP II (Manufacturing Resource Planning II) – η μετεξέλιξις τού MRP I -, ο προγραμματισμός καί η διαχείρισις όλων τών διαθεσίμων πόρων τής επιχειρήσεως γιά τήν βέλτιστη λειτουργία τής επιχειρηματικής μονάδος.
 • JIT (Just In Time) – η πολιτική τών βιομηχανιών (κυρίως) γιά εκτέλεσι παραγωγής (υλοποίησι παραγγελιών πελατών), μόνον κατόπιν παραγγελίας.
 • ERP (Enterprise Resource Planning) -η φιλοσοφία περί τής αναπτύξεως πληροφοριακών συστημάτων γιά τόν προγραμματισμό καί τήν διαχείρισι όλων τών διαθεσίμων πόρων ενός επιχειρηματικού οργανισμού, από τά “ενδόμυχα” τής επιχειρήσεως (μονάδες τής παραγωγικής διαδικασίας), έως τό διαδίκτυο καί τήν επικοινωνία μέ τούς προμηθευτές καί τούς εξωτερικούς συνεργάτες καί κατ’ ακολουθίαν καί τά συστήματα τά οποία ακολουθούν τήν φιλοσοφία αυτή..
  Τά συστήματα αυτά εθεωρούντο μέχρι πρό τινος, ως “Πανάκεια”, ότι δηλαδή “θεραπεύουν” (αντιμετωπίζουν καί επιλύουν) όλα τά προβλήματα καί τά θέματα μίας μεγάλης επιχειρήσεως, ή ενός οργανισμού, ΔΙΧΩΣ όμως αυτό (δυστυχώς) ούτε νά έχη επαληθευθή από τά έως τώρα γνωστά παραδείγματα, ούτε καί νά διαφαίνεται ελπίδα ότι θά επιτευχθή καί εις τό άμεσο μέλλον, μέ τήν στρατηγική η οποία ακολουθείται (είτε από μέρους τών επιχειρήσεων χρηστών – πελατών-, είτε από μέρους τών επιχειρήσεων πληροφορικής – συμβούλων – προμηθευτών) καί μέ τήν υπάρχουσα οργανωτική υποδομή καί τήν επιστημονική επάρκεια καί εμπειρία αμφοτέρων τών εμπλεκομένων !
 • Ἀλλες ειδικές περιπτώσεις – απαιτήσεις.

Οι (ανωτέρω ειδικές) εφαρμογές αυτές μπορεί νά απαιτούν μόνον λογισμικό, ή καί εξοπλισμό (διαθέσιμα ήδη εις τήν αγορά προϊόντα ή κατασκευές, ή ιδιαίτερες κατασκευές – αυτόματες διατάξεις, οι οποίες πρέπει νά σχεδιασθούν καί νά υλοποιηθούν εξ’ αρχής).

Μεταξύ τών εφαρμογών πού κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί, αναφέρονται ενδεικτικώς :

 • Εφαρμογή συλλογής δεδομένων καί εποπτείας καί ελέγχου διαδικασιών παραγωγής βαφείου (s.c.a.d.a.).
 • Εφαρμογή οργανώσεως, παρακολουθήσεως καί διαχειρίσεως παραγωγικών διαδικασιών βιομηχανικών επιχειρήσεων.
 • Εφαρμογή εξυπηρετήσεως πολιτών – δημοτών – πελατών, οργανισμών, φορέων, επιχειρήσεων, μέσω τού διαδικτύου (Ηλεκτρονική διακυβέρνησις, Γνωσιολογικά συστήματα – συστήματα διαχειρίσεως γνώσεως).
 • Εφαρμογή βελτιστοποιήσεως κοπών βιομηχανίας κατασκευής μεταλλικών σωλήνων.
 • Εφαρμογές διαδικτύου γιά τήν προβολή τών επιχειρήσεων στήν παγκόσμια ηλεκτρονική αγορά.
 • Προγράμματα καί συστήματα διά τήν διαχείρισι συστημάτων ασφαλείας καί υγιεινής καί ποιότητος (ISO 9000, ISO 14000, HACCP).
 • Πληροφοριακό σύστημα διαχειρίσεως δραστηριοτήτων ασφαλιστικών εταιρειών κλάδου ζωής.
 • Ιατρικές εφαρμογές (εξειδικευμένη εφαρμογή διαιτολογίου – προτάσεων από ιατρούς, συγκεκριμμένων γευμάτων, συνισταμένων υπό ποικίλων διατροφικών συστατικών).
 • Ειδική εφαρμογή διαχειρίσεως καί κοστολογήσεως τεχνικών έργων, κατασκευαστικών εταιρειών.
 • Ειδική εφαρμογή εκτυπώσεως ταυτοτήτων (μέ φωτογραφία καί προσωπικά στοιχεία) μελών ομίλων, πελατών, κ.λ.π.
 • Εφαρμογή διαχειρίσεως παρουσιών προσωπικού σέ χώρους παραγωγής (προσβασιμότης – απασχόλησις ανά θέσι κόστους).
 • Εφαρμογή δημιουργίας – προεκτυπώσεως ετικετών γραμμωτοὐ κώδικος (bar code labels), τά χαρακτηριστικά (διαστάσεις καί διαστάσεις γραμμωτού κώδικος, χρώμα εκτυπώσεως, διαστάσεις ετικέτας, προσθήκη άλλων χαρακτηριστικών τού είδους γιά τό οποίο προορίζονται, πλήθος ετικετών, ..) τών οποίων ορίζονται από τόν χρήστη.

 

Σημαντική παρατήρησις:
Γιά τήν ανάπτυξι μίας εξειδικευμένης εφαρμογής, απαιτείται από μέρους τού αιτούντος, σαφής καί λεπτομερής καταγραφή όλων τών χαρακτηριστικών καί τών ιδιοτήτων τίς οποίες θά πρέπη νά έχη η υπό ανάπτυξιν εφαρμογή, λεπτομερής περιγραφή τών αναφορών (εκτυπωτικών καταστάσεων – στατιστικών), καθώς καί περιγραφή τού τρόπου επικοινωνίας τών χρηστών τής εφαρμογής μέ τήν εφαρμογή (διεπαφή μεταξύ χρήστη καί Η/Υ – interface). Οι ανωτέρω απαιτήσεις υπογράφονται υπό τού αιτούντος (πελάτης) καί παραδίδονται γραπτώς εις τήν ΑΣΤΡΟΝ, τή συνοδεία παραδειγμάτων, σχεδίων, γραφημάτων, φspecifications_l_grωτογραφιών, κ.λ.π., όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο ή εξυπηρετεί τήν ανάπτυξι τής εφαρμογής. Βεβαίως υπάρχει καί η δυνατότης συντάξεως τών ανωτέρω απαιτήσεων από τήν ΑΣΤΡΟΝ (ανάλυσις τού υπό μελέτην “συστήματος” καί σύνταξις τών προδιαγραφών λογισμικού ή (καί) εξοπλισμού, εάν απαιτήται).
Η ανωτέρω διαδικασία (τών γραπτών προδιαγραφών) συντομεύει τόν χρόνο υλοποιήσεως τής εφαρμογής, προσδιορίζει μέ ακρίβεια τό κόστος αναπτύξεως, υλοποιήσεως, εφαρμογής καί περιορίζει εις τό ελάχιστο τίς “παρανοήσεις”.

Η ανωτέρω κατάστασις περιγράφεται γλαφυρώς στό γνωστό σκίτσο, τό οποίον αντιγράφεται εδώ, από τεύχος τού περιοδικού Control Engineering, όπου εδημοσιεύθη τήν περίοδον 1992 – 93.